Zakład Fizyki Makromolekularnej
Strona główna
Zespół
Badania
Aparatura
Seminaria
Publikacje
Nasze
konferencje
Aktywność
konferencyjna
Projekty
Programy
Najbliższe
wydarzenia
Linki
Kontakt

wizyta

od 2020-09-20


Authors: Kiersnowski A., Kozak M., Jurga S., Pigłowski J.

Title: Badania SAXS i DSC nanokompozytów poli(epsilon-kaprolakton)/organofilizowany montmorylonit

Source: Prace Naukowe Instytutu Technologii Organicznej i Tworzyw Sztucznych Politechniki Wrocławskiej

Year : 2003


Abstract:

Nanokompozyty otrzymano na drodze interkalacyjnej polimeryzacji kaprolaktonu w obecności 10% i 50% wag. syntetycznego montmorylonitu sodowego organofilizowanego bromkiem heksadecylotrimetyloamoniowym (HTAB). Badania strukturalne uzyskanych nanokompozytów przeprowadzone techniką małokątowego rozpraszania promieni X przeprowadzone w zakresie -50˚ ± 70˚ dowiodły, że odległość międzypłaszczyznowa d0001 oraz stopień uporządkowania układu rosną wraz ze wzrostem temperatury. Aby wyjaśnić naturę obserwowanych przemian, próbki przebadano techniką różnicowej mikrokalorymetrii skaningowej (DSC). W oparciu o wyniki eksperymentów SAXS i DSC stwierdzono, że skok wartości d001 obserwowany w zakresie 0-45 ˚C spowodowany jest procesem krystalizacji PCLw matrycy oraz w obrębie galerii krzemianu. Zmiany poniżej i powyżej tego zakresu są efektem rozszerzalności termicznej polimeru zawartego w przestrzeniach międzypłaszczyznowych montmorylonitu.

   (Pobrane:  2020-10-25)

 © Opisy i zdjęcia: Zakład Fizyki Makromolekularnej  | Ta stona używa ciasteczek
     Zaktualizowano: podstrony  2021-06-21  / bazę danych:   2021-08-30  by Webmaster: Zbigniew Fojud