Zakład Fizyki Makromolekularnej
Strona główna
Zespół
Badania
Aparatura
Seminaria
Publikacje
Nasze
konferencje
Aktywność
konferencyjna
Projekty
Programy
Najbliższe
wydarzenia
Linki
Kontakt

1966 wizyta

od 2020-09-20Najlepsi z najlepszych! - MNiSW/2019/8/DIR/NN3    

Nanocząstki metaliczne jako matryca do otrzymywania nanoleków i nanosensorów

2018-08-01  -  2019-05-31
„MNiSW/2019/8/DIR/NN3 (W113) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - Oś III Szkolnictwo Wyższe dla gospodarki i rozwoju – projekt pozakonkursowy o charakterze koncepcyjnym pt. „Najlepsi z najlepszych! 3.0”.

„Najlepsi z najlepszych! 3.0” - obejmował wsparcie wybitnie uzdolnionych studentów poprzez wspieranie uczestnictwa w międzynarodowych konkursach i zawodach.


Jednostka realizująca projekt: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Jednostka pośrednicząca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Całkowita kwota dofinansowania: 138 600 PLN

Okres realizacji projektu:  1 sierpnia 2018 do 31 maja 2019

W projekcie „Najlepsi z Najlepszych! 3.0” udział wzięła grupa studentek kierunku Fizyka Medyczna z naszego zakładu: Joanna Maksim, Joanna Patalas, Karolina Rucińska i Marika Musielak. Projekt ten pozwolił studentkom zainicjowanie własnej pracy naukowej oraz prezentację uzyskanych wyników na prestiżowych zagranicznych konferencjach naukowych.

W ramach niniejszego projektu zespół projektowy podjął badania metod syntezy i modyfikacji powierzchni nanocząstek bazujących na metalach szlachetnych (np. złoto) w obecności surfaktantów, które stabilizowały otrzymywane nanocząstki. Kolejny etap realizacji projektu obejmuje weryfikację struktury otrzymanych nanostrukur jako potencjalnych matryc do nanosensingu lub transferu leków. Ostatni etap badań obejmował wykonanie serii testów nanotoksyczności na wybranych prawidłowych i nowotworowych liniach komórkowych.

W badaniach wykorzystano szereg technik badawczych, z którymi studentki - członkinie zespołu mieli okazję się zapoznać: małokątowe rozpraszanie promieniowania rentgenowskiego (SAXS), jądrowy rezonans magnetyczny (NMR), spektroskopia w podczerwieni (FTIR), mikroskopia sił atomowych (AFM) oraz transmisyjna mikroskopia elektronowa (TEM). Badana są przeprowadzane były: Zakładzie Fizyki Makromolekularnej oraz we współpracy z Centrum NanoBioMedycznym UAM.

Wyniki projektu „Najlepsi z najlepszych! 3.0” studentki prezentowały na następujących konferencjach międzynarodowych:

  • 63rd Annual Meeting of Biophysical Society, 2-7 marca 2019, Baltimore (Stany Zjednoczone)

  • 10th International Congress Nanotechnology in Biology & Medicine BioNanoMed 2019, 15-17 kwietnia 2019, Graz (Austria)

  • 5th Euro BioMAT - European Symposium and Exhibition on Biomaterials and Related Areas - 08-09 maja 2019 Weimar (Niemcy)

  • 4th International Conference on Nanomedicine and Nanotechnology w czasie od 20 do 21 maja 2019 Londyn (Wielka Brytania)
Członkowie projektu NzN podczas konkursu posterowego na
63rd Annual Meeting of Biophysical Society, Baltimore, USA, 2-7.03.2019.


Najlepsi z najlepszych! - MNiSW/2016/DIR/300/NN    

Badania struktury i dynamiki molekularnej w układach surfaktant/nanomateriał węglowy w kontekście zastosowań w nanotechnologii

2016-03-21  -  2017-02-15„Najlepsi z najlepszych!” - wsparcie wybitnie uzdolnionych studentów poprzez wspieranie uczestnictwa w międzynarodowych konkursach i zawodach.

Badania struktury i dynamiki molekularnej w układach surfaktant/nanomateriał węglowy w kontekście zastosowań w nanotechnologii.

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - Oś III Szkolnictwo Wyższe dla gospodarki i rozwoju - projekt pozakonkursowy o charakterze koncepcyjnym pt. „Najlepsi z najlepszych!”

Jednostka realizująca projekt: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Jednostka pośrednicząca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Całkowita kwota dofinansowania:
128 000 złotych (84,24% ze środków europejskich, 15,76% ze środków krajowych)

W realizowanym w latach 2016/2017 projekcie „Najlepsi z Najlepszych!” udział bierze czworo studentów z naszego zakładu: Justyna Iżykowska, Michalina Skupin, Jakub Zaręba i Augustyn Moliński. Projekt ten umożliwił tym studentom rozpoczęcie pracy naukowej i prezentację wyników swoich badań na licznych konferencjach krajowych i międzynarodowych.

W ramach tego projektu realizowane są badania dotyczące struktury i dynamiki molekularnej w układach surfaktant/nanomateriał węglowy. Wykorzystano wiele technik, z którymi członkowie zespołu mieli okazję się zapoznać: jądrowy rezonans magnetyczny (NMR), spektroskopia w podczerwieni (FTIR), małokątowe rozpraszanie promieniowania rentgenowskiego (SAXS), mikroskopia sił atomowych (AFM) oraz transmisyjna mikroskopia elektronowa (TEM). Badana są przeprowadzane w: Zakładzie Fizyki Makromolekularnej, Środowiskowym Laboratorium Badań SAXS oraz w Centrum NanoBioMedycznym.

Członkowie projektu „Najlepsi z najlepszych!” prezentowali swoje wyniki na konferencji krajowej Sympozjum Młodych Naukowców Wydziału Fizyki, Warszawa, 01.06.2016, oraz na następujących konferencjach międzynarodowych:

  • V International Conference of Biophysical Students, Kraków, 20-22.05.2016

  • AMPERE NMR School, Zakopane, 12-18.06.2016

  • 13th International School and Symposium on Synchrotron Radiation in Natural Science (ISSRNS 2016), Ustroń, 13-18.06.2016

  • NanoTech Poznań Poland, Poznań, 22-25.06.2016

  • 11th International Conference On Surface Coatings And Nanostructured Materials (NANOSMAT-2016), Aveiro, Portugalia, 6-9.09.2016

  • 61st Annual Meeting of Biophysical Society, Nowy Orlean, Stany Zjednoczone, 11-15.02.2017
Wszyscy członkowie projektu NzN podczas konkursu posterowego podczas 11th International Conference and Expo on Nanoscience and Molecular Nanotechnology, Rzym, Włochy, 20-22.11.2016.


OPUS 8    

Kwantyfikacja natlenienia tkanek nowotworowych mierzonych techniką BOLD-MRI-kalibracja oxymetrią EPR

2015-10-01  -  2019-10-01


OPUS 8    

Molekularne podstawy amyloidogenezy - struktura i dynamika konformacyjna wybranych kompleksów ludzkiego białka prionowego PrPc z kationami metali

2015-10-01  -  2019-09-20


OPUS 6    

Przestrzenna organizacja nanocząstek za pomocą polimerowych układów samoorganizujących

2014-09-01  -  2017-11-01


PO Kapitał Ludzki, Działanie 4.1    

Rozwój kształcenia w zakresie nanotechnologii na Politechnice Poznańskiej w oparciu o współpracę z Centrum NanoBioMedycznym UAM i Universita degli studi di Trieste

2014-04-01  -  2015-06-11


MNiSW Generacja Przyszłości    

Nanoukłady na bazie fosfolipidów i surfaktantów jako innowacyjne nośniki w terapii genowej

2013-06-12  -  2015-06-11


NCN HARMONIA3 2012/06/M/ST4/00036    

Neurotoksyczne oligomery ludzkiej cystatyny C - identyfikacja i badania strukturalne

2013-01-01  -  2016-12-31


PO Kapitał Ludzki, Działanie 4.3    

Rozwój środowiskowych interdyscyplinarnych studiów doktoranckich w zakresie nanotechnologii-elektroniki i fotowoltaiki w Instytucie Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu i na Wydziale Fizyki UAM

2013-01-01  -  2015-12-01


Program Badań Stosowanych (PBS)    

Nanomateriały o potencjalnym zastosowaniu w biomedycynie

2012-11-01  -  2015-10-01


N N204 183740 - PROMOTORSKI    

Badania struktury i dynamiki konformacyjnej lipopleksów na bazie surfaktantów gemini jako nanonosników do terapii genowej

2011-03-04  -  2013-10-04


NCN OPUS1 2011/01/B/ST5/00846    

Synteza oraz badania fizykochemiczne nowych nośników do terapii genowej i transferu siRNA

2011-01-01  -  2015-12-31


PO Innowacyjna Gospodarka, Priorytet I Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.2 Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki    

Międzynarodowe Projekty Doktoranckie (MPD) The PhD Programme in Nanoscience and Nanotechnology

2010-05-01  -  2015-04-01


N N204 135738    

Badania strukturalne i spektroskopowe samoorganizacji w układach opartych na kationowych surfaktantach typu geminii i trigemini

2010-03-02  -  2012-09-01


N N202 285338 - (PROMOTORSKI)    

Dynamika molekularna i przejścia fazowe w układach fosfolipidów zmieszanych z surfaktantami

2010-01-01  -  2011-08-31


N N202 285438    

Badanie dynamiki molekularnej oraz struktury kopolimerów blokowych metodą NMR oraz spektroskopii dielektrycznej

2010-01-01  -  2011-08-31


N N202 127237    

Badania ludzkiej cystatyny C (hcC) w roztworze, jej oddziaływań z nanocząsteczkami immobilizowanymi przeciwciałami oraz możliwości konstrukcji nanosensora wykrywającego hcC

2009-10-01  -  2012-09-30


PO Kapitał Ludzki, Podziałanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni    

Zintegrowany program wspierający rozwój Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w zakresie nauk fizycznych: Proinnowacyjne kształcenie, kompetentna kadra, absolwenci przyszłości

2009-07-01  -  2014-11-01


N N202 128536    

Badanie wpływu struktury i dynamiki molekularnej w nowych układach polimerowych o strukturze dendrytycznej i gwiazdowej na zdolność do ich samoorganizacji

2009-05-07  -  2012-11-06


PO Infrastruktura i Środowisko, Działanie 13.1 Infrastruktura Szkolnictwa Wyższego    

Międzyuczelniane Centrum NanoBioMedyczne

2009-04-01  -  2015-02-01


N N202 248935    

Otrzymywanie i badania strukturalne bionanostruktur fosfolipid-surfaktant

2008-09-09  -  2011-03-08


D041/ H03/2007    

Badania zmian strukturalnych w układach polimerowych z zastosowaniem szerokopasmowej spektroskopii dielektrycznej

2007-09-15  -  2010-07-05


3 T09A 16529    

Modyfikacja wybranych krzemianów warstwowych oraz ich analiza fizykochemiczna i towaroznawcza jako napełniaczy biodegradowalnych nanokompozytów polietylen/mleczan wapnia

2005-10-25  -  2008-04-24


3 T09A 05027 2004-2005    

Badania wpływu wybranych surfaktantów na strukture modelowych układów fosfolipidowych

2004-11-16  -  2007-11-15


3 T09A 05027 2005-2007    

Badania wpływu wybranych surfaktantów na strukture modelowych układów fosfolipidowych

2004-11-16  -  2007-11-15


502235-2    

Grant SoftComp (6th Framework Programme), Soft Matter Composites - An Approach to Nanoscale Functional Materials

2004-06-01  -  2015-10-30


3 T09A 12726 - (PROMOTORSKI)    

Badanie procesów fizyko-chemicznych w nanoporach za pomocą NMR

2004-05-24  -  2005-05-23


2 P03B 06525    

Badania struktury w roztworze izomerazy glukozy/ksylozy ze Streptomyces rubiginosus oraz ksylanazy z Trichoderma resei przy pomocy nisko- i wysokokątowego rozpraszania promieniowania rentgenowskiego (SAXS/WAXS)

2003-10-02  -  2005-10-01


NSF Grant    

National Science Foundation Grant with Prof. Radosz - Monte Carlo simulation and characterization on block copolymers

2002-07-01  -  2005-09-25


5 P03B 00220    

Analiza struktury asparaginazy II z Escherichia coli w roztworze metodami niskokątowego rozpraszania promieniowania rentgenowskiego

2001-03-15  -  2001-09-15


2 P03B 14519 - (PROMOTORSKI)    

Badanie gęstości usieciowania polimerów metodami Magnetycznego Rezonansu Jądrowego

2000-07-16  -  2001-12-31


2 P03B 09919    

Badania struktury i dynamiki molekularnej w kompozytach polimer-napełniacz metodami magnetycznego rezonansu jądrowego

2000-07-01  -  2003-06-30


2 P03B 13317    

Badania dynamiki molekularnej modelowych układów dwuwarstwowych metodami spektroskopii NMR

1999-09-01  -  2001-12-31


2 P3 026705    

Zbadanie natury mechanizmów relaksacyjnych w polimerach oraz cieczach molekularnych tworzących fazy szkliste

1994-10-01  -  1996-09-30


2 0149 9101    

Badania dynamiki i struktury układów makromolekularnych metodami NMR

1991-10-01  -  1994-09-30


2 0010 9101    

Oddziaływania elektronowo-jądrowe w molekułach i układach molekularnych

1991-10-01  -  1994-09-30


 © Opisy i zdjęcia: Zakład Fizyki Makromolekularnej  | Ta stona używa ciasteczek
     Zaktualizowano: podstrony  2020-10-20  / bazę danych:   2020-10-20  by Webmaster: Zbigniew Fojud